Skip to content

Algemene Voorwaarden kunstbeurzen

Algemene Voorwaarden

met betrekking tot aan de Meesters van het Realisme aangeboden deelname mogelijkheden aan kunstbeurzen

1. Algemeen
2. Aanmelden voor deelname
3. Wijzigen en annuleren van deelname voor deelnemer
4. Communicatie met bezoekers aan de beurs
5. Presentatiemogelijkheden en inrichting van de stand
6. Kwaliteit van de kunstwerken
7. Afleveren en ophalen
8. Verkoop van geëxposeerde werken
9. Vermeldingen van namen van exposerende kunstenaars en publicatie van afbeeldingen van werken
10. Verzekering
11. Kosten
12. Aansprakelijkheid, suggesties en klachten
13. Overige bepalingen.

 1. Algemeen
  1. De door het management van de Meesters van het Realisme aangeboden mogelijkheden om deel te nemen aan kunstbeurzen (hierna ‘de beurs’ of ‘beurzen’) betreffen verschillende beurzen op verschillende data, op diverse locaties in diverse plaatsen, vooralsnog in Nederland en later ook in het buitenland.
  2. De beurzen bieden kunstenaars die geselecteerd zijn als Meesters van het Realisme een of meer expositieplekken in speciale beursstands exclusief voor de Meesters van het Realisme, teneinde realistische schilderijen aan een groot publiek te tonen, contacten met geïnteresseerden te leggen en het werk tijdens en na de beurzen aan bezoekers van de beurzen te verkopen.
  3. De organisatie van de beurzen wordt verzorgd door verschillende ondernemingen. De organisatie van de speciale beursstand voor de Meesters van het Realisme wordt verzorgd door het management van de Meesters van het Realisme.
  4. De kosten voor de huur van de speciale beursstand worden gedragen door het management van de Meesters van het Realisme.
  5. Kunstenaars die zich willen presenteren op beurzen waar de Meesters van het Realisme een speciale beursstand hebben, accepteren deze Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk
 2. Aanmelden voor deelname
  1. Meesters van het Realisme melden zich voor deelname aan een beurs aan volgens de procedure zoals op de website van de Meesters van het Realisme staat aangegeven.
  2. Aanmeldingen voor deelname worden bevestigd voor zover de speciale beursstand plaats biedt. Bevestigingen vinden plaats in volgorde van aanmelding. 
  3. Deelnemers krijgen bij of kort na een bevestiging van deelname verdere informatie over de details van deelname. In de aanlooptijd tot het plaatsvinden van de beurs zal in het algemeen meermaals berichtgeving over de deelname per e-mail naar de deelnemers worden gezonden.
  4. Deelnemers moeten kennisnemen van de gezonden informatie en daarop reageren als dat wenselijk is.
  5. De kunstenaars die niet als deelnemer kunnen worden toegelaten, krijgen daar per e-mail bericht over. Eventueel betaalde deelnamekosten worden dan volledig terugbetaald.
  6. Aanvullende voorzieningen, zoals lichtspots en een stoel kunnen worden aangeboden. Als aanvullende voorzieningen worden aangeboden, zijn deze beschikbaar voor zolang de voorraad strekt en de mogelijkheden het toelaten. Als een bestelde extra voorziening niet (meer) beschikbaar is, wordt dit zo snel mogelijk medegedeeld aan de deelnemer die om een of meer extra voorzieningen heeft gevraagd.
 3. Wijzigen en annuleren van deelname door deelnemer
  1. Uitbreiding van de deelname kan door deelnemer schriftelijk worden aangevraagd tot 30 dagen voordat de beurs plaatsvindt. Vergroting van het aantal expositieplekken is kosteloos, uitgezonderd de extra kosten voor de extra expositieruimte. Een aanvraag voor uitbreiding kan slechts worden gehonoreerd, ingeval de beursstand daarvoor (nog) ruimte biedt.
  2. Inperking van de deelname kan door de deelnemer schriftelijk worden aangevraagd tot 30 dagen voor de beurs. Inperkingen worden enkel met goedkeuring van het management van de Meesters van het Realisme geaccepteerd. Bij verkleining van de stand zijn € 45,- (excl. BTW) aan verwerkingskosten (o.a. bevestiging, administratie en aanpassing van de indeling) verschuldigd. 
  3. Annulering van deelname moet schriftelijk bij het management van de Meesters van het Realisme per e-mail of per gewone post gebeuren. Annulering wordt in de regel binnen vijf werkdagen door het management van de Meesters van het Realisme bevestigd.
  4. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen na aanmelding, zijn geen kosten verschuldigd.
  5. Bij annulering tot vier maanden voordat de (eerste dag van de) beurs plaatsvindt, is 30% van de totale deelnamekosten verschuldigd.
  6. Bij annulering tot twee maanden voor de beurs is 50% van de totale deelnamekosten verschuldigd.
  7. Bij annulering korter dan twee maanden voor de beurs zijn ongeacht de reden, de volledige deelnamekosten verschuldigd.
  8. Wanneer een deelnemer zonder zich af te melden niet exposeert op een of meerdere dagen van de beurs, zijn ongeacht de reden de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 4. Communicatie met bezoekers aan de beurs
  1. Deelnemers mogen tijdens de expositie in de directe omgeving van hun geëxposeerde kunstwerken bezoekers te woord staan.
  2. Deelnemers mogen folders, ansichtkaarten en/of visitekaartjes aan bezoekers afgeven. 
  3. Deelnemers mogen met bezoekers afspraken maken die verkoop of verhuur van hun werk tijdens en na de beurs bewerkstelligt.
 5. Presentatiemogelijkheden en inrichting van de stand
  1. Iedere deelnemer krijgt de voor hem of haar gereserveerde expositieruimte in de vorm van een of meer harde wanden in de beursstand van de Meesters van het Realisme tot zijn of haar beschikking.
  2. Het management van de Meesters van het Realisme bepaalt waar en hoe de verschillende kunstwerken in de speciale beursstand worden gehangen
  3. De deelnemer kan zich laten assisteren bij aflevering van de te exposeren werken en gedurende de inrichting van de expositieplek. Ook bij het ophalen van de werken en bij de ontmanteling van de expositieplek is assistentie van de deelnemer toegestaan.
  4. Als de expositieruimte vergroot kan worden, staat daar een door het management van de Meesters van het Realisme bepaalde vergoeding tegenover.
  5. In de stand worden hangende werken in het algemeen met perlon koorden, ophanghaken en verstelbare haakjes bevestigd. Koorden en haakjes worden door het management van de Meesters van het Realisme beschikbaar gesteld.
  6. Er mag – tenzij anders aangegeven – onder geen enkel beding geboord, geschroefd, enzovoort worden in de wanden van de expositieplek. Alleen stickers die door het management van de Meesters van het Realisme worden verstrekt, mogen op de wanden worden geplakt.
  7. Voor het gebruik van onder andere naambadges, de expositiewanden, ophangsystemen, een tafel en/of stoel en eventuele andere gehuurde extra’s, is bij sommige beurzen, een contante borg van € 50,- verschuldigd die na afloop van de beurs bij het onbeschadigd terug inleveren van alle beschikbaar gestelde goederen, volledig en ook weer contant wordt terugbetaald.
  8. Veroorzaakte schade, bijvoorbeeld aan de expositiewanden en/of gehuurde materialen, zal op de betreffende deelnemer verhaald worden en voor zover de borg toereikend is, op de borg worden ingehouden.
  9. Vanwege de gewenste rust en harmonie in de stand, is het gebruiken van zelf meegebrachte lichtspots, stoelen en tafels niet toegestaan.
  10. Het is zonder expliciete toestemming van het management van de Meesters van het Realisme niet toegestaan werken en een eventuele stoel en/of tafel buiten de standruimte te plaatsen of te hangen.
  11. In sommige gevallen kan (ook) de buiten- en/of achterzijde van de stand gebruikt worden voor het exposeren van werk. In die gevallen dat dit mogelijk is, is daarvoor een door het management van de Meesters van het Realisme aangegeven vergoeding verschuldigd.
  12. Het management van de Meesters van het Realisme heeft tafels beschikbaar, die gehuurd kunnen worden. Bij de huur van een tafel is een zwart afdekkleed inbegrepen voor een mooie, rustige presentatie.
  13. Per kunstenaar zijn maximaal 1 tafel en 1 stoel toegestaan.
  14. Alleen in de stand, direct bij de eigen werken, tegen de wand, is maximaal 1 naamsvermelding (naam kunstenaar, website en dergelijke) toegestaan. Een extra naam aanduiding mag niet groter zijn dan 15 cm hoog en 40 cm breed.
  15. Als het management van de Meesters van het Realisme zorgt voor naamsaanduiding in de stand, kunnen maximaal 25 letters en lettertekens op het naambord worden aangebracht. Als meer letters en lettertekens wenselijk zijn, moeten meer naamborden gemaakt worden of moeten kleinere letters en lettertekens gebruikt worden. Voor extra naamborden zijn kosten verschuldigd.
  16. De wanden van de stands zijn 2,5 meter hoog. Alle werken moeten in de breedte en diepte binnen de gehuurde expositieplek passen.
  17. Er geldt een minimale tussenruimte van 10 cm tussen de te exposeren werken.
  18. Omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling, is het niet toegestaan om werken op de vloer te plaatsen.
  19. Het boven- en onder elkaar exposeren van werken is zonder schriftelijke toestemming van het management van de Meesters van het Realisme niet toegestaan. De werken moeten naast elkaar geëxposeerd worden. Ook dit omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling.
  20. Het is niet toegestaan om consumpties, anders dan die van de cateraar, aan te bieden in de stand.
 6. Kwaliteit van de kunstwerken
  1. Deelnemers kunnen grotendeels zelf bepalen welke werken geëxposeerd worden. Er gelden geen beperkingen ten aanzien gebruikte materialen en ouderdom. 
  2. Deelnemers mogen op de beurs uitsluitend zelfgemaakte kunst exposeren en te koop aanbieden. 
  3. De te exposeren werken moeten droog (verf/lijm) zijn.
  4. De te exposeren werken moeten volledig tentoonstelling klaar zijn, dat wil zeggen ingelijst (of opgespannen) en voorzien van een degelijk ophangsysteem.
  5. Formaten van de kunstwerken: werken mogen maximaal 200 cm hoog zijn en moeten in de breedte en diepte binnen de gehuurde expositieplek(ken) passen.
  6. Het management van de Meesters van het Realisme heeft het recht om het exposeren van een of meer kunstwerken te weigeren. In dit geval is geen sprake van enige compensatie door het management van de Meesters van het Realisme en evenmin is het management van de Meesters van het Realisme verplicht om haar beweegredenen kenbaar te maken.
 7. Afleveren en ophalen
  1. De stand moet op de dag of dagen voor de eerste beursdag binnen de daarvoor door het management van de Meesters van het Realisme aangegeven tijdsperiode worden ingericht. De tijden waarop de werken in de stand moeten worden opgehangen, worden ruim van tevoren aan de deelnemers bekend gemaakt.
  2. Bij inrichting van de stand buiten de aangegeven tijdsperiode worden € 70,- (excl. BTW) aan extra kosten in rekening gebracht. 
  3. Niet verkochte kunstwerken moeten na afloop van de beurs worden meegenomen of opgehaald. Ophalen buiten deze tijden op een eventuele afwijkende locatie kost € 70,- (excl. BTW). Het management van de Meesters van het Realisme is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is na de aangegeven ophaaltijden.
  4. Als de kunstwerken niet op de hiervoor aangegeven dag en tijd worden opgehaald, zijn bewaarkosten verschuldigd. Deze bedragen voor de eerste zeven kalenderdagen, ingaande op de laatste beursdag € 10,- per werk per etmaal. Daarna € 5,- per werk per etmaal (bedragen zijn exclusief BTW).
  5. Wanneer een werk drie maanden na de beurs niet is opgehaald, vervalt het om niet aan het management van de Meesters van het Realisme.
 8. Verkoop en verhuur van geëxposeerde werken
  1. De geëxposeerde kunstwerken mogen te koop en te huur worden aangeboden en ter plekke of later worden verkocht of verhuurd.
  2. De deelnemer bepaalt zelf de verkoopprijzen en verhuurrijzen van de geëxposeerde kunstwerken. Deze zijninclusief BTW en worden op de stickers vermeld die de deelnemers van het management van de Meesters van het Realisme krijgen en die de deelnemers bij de kunstwerken kunnen plakken.
  3. Bij verkoop of verhuur is geen commissie aan het management van de Meesters van het Realisme verschuldigd.
  4. Als een geëxposeerd werk verkocht of verhuurd is en direct door de koper of huurder wordt meegenomen, mag het verkochte of verhuurde werk vervangen worden door een ander werk dat door het management van de Meesters van het Realisme voor expositie op de beurs wordt geaccepteerd. Als het werk niet wordt meegenomen wordt de verkoop of verhuur op of bij het werk kenbaar gemaakt, bij voorkeur met een rode sticker.
  5. Als niet de deelnemer, maar het management van de Meesters van het Realisme een verkoop of verhuur effectueert en/of afhandelt, wordt € 80,- aan administratie- en verwerkingskosten bij de deelnemer in rekening gebracht.
 9. Vermeldingen van namen van deelnemers en publicatie van afbeeldingen van werken
  1. Het management van de Meesters van het Realisme zal de namen van de deelnemers op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden.
  2. Deze vermeldingen zijn voor de deelnemers kosteloos, tenzij expliciet en vooraf anders is overeengekomen. Als er kosten zijn verbonden aan vermeldingen, worden deze expliciet aan de betreffende kunstenaars bekend gemaakt, waarop de kunstenaars de vrijheid hebben om hier wel of niet toestemming voor te geven.
  3. Deelnemers verlenen het management van de Meesters van het Realisme het recht om afbeeldingen van hun werken zonder verdere toestemming en zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie ter promotie van de beurs, met name ter promotie van de speciale beursstand voor de Meesters van het Realisme en de aan de beurs deelnemende Meesters van het Realisme.
 10. Verzekering
   1. Vanaf het moment dat de kunstwerken hangen die een deelnemer exposeert in de stand van de Meesters van het Realisme, tot het moment dat de kunstwerken aan het einde van de beurs van de wand van de stand zijn verwijderd, vallen ze onder de dekking van de door het management van de Meesters van het Realisme afgesloten verzekering.
   2. Per schadegeval geldt een maximum verzekerd bedrag van € 7.500,- met een eigen risico van € 250,-.
   3. De verdere voorwaarden die door de verzekering worden gesteld aan de te verzekeren werken en alles wat daarmee verband houdt, zijn van toepassing.
   4. Vergoeding van materiele schade vindt plaats voor zover deze door de verzekering is gedekt. Niet materiele schade, waaronder emotionele schade, is niet verzekerd.
   5. Het management van de Meesters van het Realisme draagt geen aansprakelijkheid voor andere zaken dan de geëxposeerde kunstwerken en slechts voor zover deze door de verzekering zijn gedekt. 
 11. Kosten
  1. Voor deelname aan de beurs, in de speciale beursstand van de Meesters van het Realisme, met 1 werk, waarvan de omvang binnen de aangegeven maten valt, zijn geen deelnamekosten verschuldigd. 
  2. Deelname aan de beurs in de speciale beursstand van de Meesters van het Realisme is mogelijk met maximaal 3 werken waarvan de omvang binnen de aangegeven maten valt, zolang er ruimte in de speciale beursstand beschikbaar is.
  3. Voor deelname met meer dan 1 werk zijn deelnamekosten verschuldigd. 
  4. De deelnamekosten worden door het management van de Meesters van het Realisme aan de deelnemers bij aanmelding voor deelname bekend gemaakt. De kosten zijn expliciet op het aanmeldingsformulier aangegeven.
  5. Er kan voor gekozen worden gebruik te maken van bepaalde extra diensten of producten. Daaraan zijn in de regel kosten verbonden.
  6. Een eventuele korting geldt nooit in combinatie met een andere korting, de hoogste korting telt. 
  7. De kosten voor deelname moet bij aanmelding voor de beurs worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
  8. Alle in deze Algemene Voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief BTW, behalve wanneer anders is aangegeven.
 12. Aansprakelijkheid, suggesties en klachten
  1. Het management van de Meesters van het Realisme streeft voortdurend naar verbetering van alle aspecten van deelname aan de beurzen waar de Meesters van het Realisme met een speciale beursstand aanwezig zijn. Suggesties voor verbetering van de dienstverlening worden zeer op prijs gesteld.
  2. Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan het nakomen van gemaakte afspraken, kan het voorkomen dat het management van de Meesters van het Realisme een steek(je) laat vallen. Klachten moeten binnen tien dagen nadat de aanleiding voor de klacht is ontstaan, schriftelijk bij het management van de Meesters van het Realisme kenbaar worden gemaakt. In alle gevallen wordt binnen veertien dagen op een klacht gereageerd.
  3. Nimmer zijn personen aansprakelijk voor handelen van het management van de Meesters van het Realisme. Ingeval van meningsverschillen, klachten en andere zaken die actueel kunnen zijn, kan de juridische entiteit waarbinnen het management van de Meesters van het Realisme valt, De Kunst Collega’s B.V.,aangesproken worden.
  4. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de som van de deelnamekosten.
  5. Het management van de Meesters van het Realisme is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan kunstwerken, op welk moment dan ook: niet tijdens de expositie, niet bij opslag en niet tijdens transport en evenmin op weg naar of op weg van de beurs. Voor schade aan en diefstal van de geëxposeerde kunstwerken kan een verzekering worden afgesloten.
 13. Overige bepalingen
  1. Het management van de Meesters van het Realisme en eventueel door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de opzet, verzorging en uitvoering van de expositiemogelijkheden op de beurzen waar de Meesters van het Realisme met een speciale beursstand aanwezig zijn.
   Ingeval werken door het management of medewerkers van de Meesters van het Realisme worden beschadigd, wordt de schade vergoed voor zover deze door de verzekering wordt gedekt.
  2. Ondanks de zorg die het management van de Meesters van het Realisme aan de uitvoering van de overeengekomen diensten besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- of andere fouten in het door het management van de Meesters van het Realisme openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen het management van de Meesters van het Realisme niet worden aangerekend en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor het management van de Meesters van het Realisme inhouden.
  3. Bepalingen en maatregelen die door de organisatoren van de beurzen waaraan de Meesters van het Realisme deelnemen, zijn van toepassing op deelname. 
  4. Als een beurs waaraan door de Meesters van het Realisme wordt deelgenomen, geannuleerd moet worden, verschoven, aangepast of verkort, ten gevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals brand, stormschade, overstroming, terreurdreiging, onheil in de beurslocatie (bijvoorbeeld een bommelding of instortingsgevaar), een overheidsmaatregel, onbereikbaarheid van de beurslocatie, oorlogsdreiging of een epidemie/pandemie, kan het management van de Meesters van het Realisme onder geen omstandigheid verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen. Deelnemers kunnen in deze gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van voor deelname verschuldigde en/of betaalde bedragen. In dergelijke gevallen zal het management van de Meesters van het Realisme alles in het werk stellen om een geannuleerde beurs alsnog op een later tijdstip door te laten gaan of de deelnemers deelname aan te bieden aan een of meerdere andere beurzen. 
  5. Het management van de Meesters van het Realisme behoudt zich het recht voor om een deelnemer van deelname uit te sluiten als de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, of naar het oordeel van de organisatie op ernstige wijze aanstootgevend is met gedrag, met de te exposeren werken of anderszins. Ook wanneer wordt gehandeld in strijd met de geest van de Algemene Voorwaarden, kan uitsluiting van deelname volgen.
  6. Afspraken tussen de het management van de Meesters van het Realisme en de deelnemer die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing als ze schriftelijk zijn vastgelegd.
  7. De bepalingen verwoord in deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor aanpassing gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor de aanpassing van toepassing zijnde condities.
  8. Als een artikel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht.
  9. Deze versie van de Algemene Voorwaardenis van kracht met ingang van 1 februari 2024. De Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing. Vertalingen dienen als leidraad voor hen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
  10. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van het management van de Meesters van het Realisme bepalend.
  11. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal het management van de Meesters van het Realisme naar redelijkheid oordelen en handelen.
  12. Elk geschil over de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van deze voorwaarden zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbank te Breda.